Uploaded plotter logs average

96875 plots K=32
Buffer size 5120 MiB
Threads count 4.5439
Stripe size 65536
Buckets size 127.0142
Phase 1 duration 3h 36min 169% CPU
Phase 2 duration 1h 34min 89% CPU
Phase 3 duration 3h 30min 82% CPU
Phase 4 duration 19min 72% CPU
Total duration 9h 0min
Copy duration 23min

Uploaded plotter logs average

525 plots K=33
Buffer size 11206 MiB
Threads count 4.84
Stripe size 65536
Buckets size 127.6343
Phase 1 duration 5h 39min 191% CPU
Phase 2 duration 3h 0min 93% CPU
Phase 3 duration 6h 2min 91% CPU
Phase 4 duration 25min 89% CPU
Total duration 15h 7min
Copy duration 45min

Uploaded plotter logs average

37 plots K=34
Buffer size 16984 MiB
Threads count 5.4324
Stripe size 65536
Buckets size 128
Phase 1 duration 12h 55min 202% CPU
Phase 2 duration 5h 36min 89% CPU
Phase 3 duration 13h 0min 86% CPU
Phase 4 duration 1h 13min 77% CPU
Total duration 32h 46min
Copy duration 1h 32min

Uploaded plotter logs average

1 plots K=35
Buffer size 31000 MiB
Threads count 4
Stripe size 65536
Buckets size 128
Phase 1 duration 40h 3min 180% CPU
Phase 2 duration 19h 22min 77% CPU
Phase 3 duration 40h 56min 78% CPU
Phase 4 duration 9h 25min 24% CPU
Total duration 109h 47min
Copy duration 2h 12min

Fastest plot creation

RAM Threads Total time Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
9000 MiB 2 48min 23min
155% CPU
15min
97% CPU
6min
95% CPU
4min
89% CPU
50000 MiB 8 2h 54min 1h 1min
274% CPU
31min
99% CPU
1h 15min
99% CPU
5min
84% CPU
3451 MiB 16 2h 58min 59min
423% CPU
34min
99% CPU
1h 18min
99% CPU
5min
92% CPU
32000 MiB 20 3h 0min 57min
389% CPU
40min
98% CPU
1h 17min
97% CPU
5min
99% CPU
3390 MiB 64 3h 1min 1h 9min
415% CPU
31min
99% CPU
1h 15min
99% CPU
5min
94% CPU
12000 MiB 8 3h 9min 1h 9min
264% CPU
33min
96% CPU
1h 19min
95% CPU
6min
81% CPU
5000 MiB 16 3h 10min 1h 2min
405% CPU
37min
99% CPU
1h 23min
99% CPU
6min
93% CPU
3390 MiB 16 3h 10min 1h 3min
393% CPU
34min
99% CPU
1h 24min
96% CPU
8min
73% CPU
16000 MiB 10 3h 11min 1h 12min
320% CPU
36min
92% CPU
1h 17min
98% CPU
5min
92% CPU
16000 MiB 10 3h 12min 1h 12min
320% CPU
35min
93% CPU
1h 18min
97% CPU
5min
91% CPU
10240 MiB 10 3h 12min 1h 12min
320% CPU
36min
92% CPU
1h 18min
97% CPU
5min
91% CPU
16000 MiB 10 3h 12min 1h 12min
318% CPU
36min
92% CPU
1h 17min
98% CPU
5min
91% CPU
16000 MiB 10 3h 13min 1h 12min
326% CPU
36min
91% CPU
1h 18min
98% CPU
5min
91% CPU
16000 MiB 10 3h 13min 1h 13min
318% CPU
36min
92% CPU
1h 18min
98% CPU
5min
90% CPU
16000 MiB 10 3h 13min 1h 13min
314% CPU
36min
91% CPU
1h 17min
98% CPU
5min
91% CPU

Slowest plot creation

RAM Threads Total time Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
3390 MiB 2 121h 29min 47h 45min
12% CPU
14h 35min
8% CPU
49h 49min
5% CPU
9h 19min
2% CPU
3390 MiB 2 115h 29min 41h 46min
14% CPU
13h 31min
8% CPU
52h 17min
5% CPU
7h 54min
2% CPU
31000 MiB 4 109h 47min 40h 3min
180% CPU
19h 22min
77% CPU
40h 56min
78% CPU
9h 25min
24% CPU
7400 MiB 2 98h 39min 35h 35min
37% CPU
12h 14min
26% CPU
46h 5min
19% CPU
4h 43min
13% CPU
3390 MiB 2 98h 23min 22h 11min
26% CPU
7h 50min
15% CPU
57h 21min
5% CPU
11h 0min
1% CPU
3390 MiB 2 96h 33min 19h 45min
30% CPU
7h 35min
16% CPU
54h 28min
5% CPU
14h 42min
1% CPU
3390 MiB 2 96h 3min 19h 28min
30% CPU
7h 44min
15% CPU
52h 34min
5% CPU
16h 16min
1% CPU
4096 MiB 4 91h 43min 4h 30min
135% CPU
83h 50min
1% CPU
3h 8min
85% CPU
13min
83% CPU
13560 MiB 2 85h 55min 14h 20min
44% CPU
6h 19min
23% CPU
63h 2min
6% CPU
2h 13min
8% CPU
13560 MiB 2 82h 42min 14h 3min
45% CPU
6h 10min
23% CPU
60h 26min
6% CPU
2h 2min
8% CPU
4096 MiB 2 82h 29min 35h 15min
15% CPU
22h 22min
6% CPU
23h 57min
11% CPU
55min
33% CPU
13560 MiB 2 81h 48min 12h 2min
51% CPU
5h 37min
26% CPU
61h 6min
6% CPU
3h 1min
6% CPU
3390 MiB 2 79h 8min 32h 8min
10% CPU
16h 8min
6% CPU
21h 25min
9% CPU
9h 25min
2% CPU
3390 MiB 2 77h 20min 32h 12min
10% CPU
16h 3min
6% CPU
21h 23min
9% CPU
7h 40min
3% CPU
3390 MiB 2 77h 19min 32h 6min
10% CPU
15h 56min
6% CPU
21h 36min
9% CPU
7h 40min
3% CPU